นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร
Email This Print This 

• ประธานกิตติมศักดิ์


prayudh

นายประยุทธ มหากิจศิริ

ประธานกิตติมศักดิ์

อายุ : 71 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บิดาของคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการ)

ประสบการณ์ทำงาน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2555-ปัจจุบัน บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
ประธานกรรมการ
2554-2555 บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2554-ปัจจุบัน บจก.พีเอ็ม กรุ๊ป
ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2533-2554 บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
2526-ปัจจุบัน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
2532-ปัจจุบัน บจก. ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักส์
2535-2554 บจก. พี เอ็ม กรุ๊ป
ปัจจุบัน บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่
กรรมการ
2545-ปัจจุบัน บจก. เลควูด แลนด์
2545-ปัจจุบัน บจก. เลควูดคันทรี่คลับ
2545-ปัจจุบัน บจก. ครัวเลควูด• คณะกรรมการบริษัท


kyung_hwa_song

นายคยอง ฮวา ซง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานคณะกรรมการ

อายุ : 55 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science, Information Technology, Pohang University of Science and Technology

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานคณะกรรมการ
ประธาน Thai Stainless Steel Development Association (TISSDA)
POSCO
2557 - 2558 Stainless Steel Marketing Division, Stainless
Energy and Building Material Sales Department
Manager, POSCO (Korea)
2553 - 2557 Vice President of Zhangjiagang Pohong
Stainless Steel (POSCO ZPSS)
2532 - 2553 Stainless Steel Sales Department Manager, POSCO (Korea)
kwang_soo_kim

นายกวาง ซู คิม

กรรมการ

อายุ : 57 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Executive course, Manchester Business School
 • Bachelor of Science in Metallurgical Engineering, Chonbuk National University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
POSCO
2558 - ปัจจุบัน Director of Stainless
Marketing Division, POSCO (Korea)
2555 - 2558 President of USS-POSCO Industries
2554 - 2555 Executive Vice President of USS-POSCO Industries
2552 - 2554 Group Leader of STS Hot-Rolled Product Sales Group
2551 - 2552 Team Leader of STS Hot-Rolled Product Sales Group
chalearmchai

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการ

อายุ : 38 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • 10.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตรของประธานกิตติมศักดิ์

ประสบการณ์ทำงาน

ประธานกรรมการ
2548 - ปัจจุบัน บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป
รองประธานกรรมการ
2553 - 2554 บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
2555 - ปัจจุบัน บมจ. ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2555 - ปัจจุบัน บมจ. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอีแอลทีดี
2555 - ปัจจุบัน บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
2555 - ปัจจุบัน Petrolift Inc.
2554 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่
2554 - ปัจจุบัน บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2552 - 2553 บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
2547 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่
2545 - ปัจจุบัน บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป
2541 - ปัจจุบัน บจก. เลควูดคันทรี่คลับ
2541 - ปัจจุบัน บจก. เลควูดแลนด์
2541 - ปัจจุบัน บจก. ครัวเลควูด
manabu_tani

นายมานาบุ ทานิ

กรรมการ

อายุ : 51 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Bachelor Degree of Law, Sophia University, Japan

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอ็น เอส ไทยน๊อคซ์ ออโต้
NSSC, Japan
2558 - ปัจจุบัน General Manager, Corporate planning division
2553 - 2558 Department Manager, Corporate Planning Department
yeong_hwan_han

นายยอง ฮวาน ฮาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

อายุ : 53 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Bachelor Degree in Business Administration, Chung-Ang University, Seoul, Korea

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2555 Director and Chief Financial Officer
2554 Thainox PMI Project Team POSCO
2554 Steel Strategy Group
2553 Business Synergy Group
2550 Subsidiary Management Department
2549 Standardization Group
2547 Integration Team, PI Supporting Department
2537 R&D Management Department
2531 Accounting Team, Administrative Department
hyung_mok_kim

นายฮยอง มก คิม

กรรมการ

อายุ : 51 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Bachelor Degree in Japanese Major, Faculty of Arts (Korea University, Seoul, Korea, March 1985 - February 1992)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ และ Marketing Director
มกราคม 2557 - ปัจจุบัน Marketing Director
Posco
พฤษภาคม 2554 - ธันวาคม 2556 Team Leader, Overseas Sales Team, Electrical and Electronic Materials, Marketing Department
สิงหาคม 2549 - เมษายน 2554 General Manager, POSCO Osaka Branch
กุมภาพันธ์ 2540 - กรกฎาคม 2549 Manager, POSCO Tokyo Branch
กุมภาพันธ์ 2535 - มกราคม 2540 Manager, POSCO Kwangyang Steel Works
man_jae_lee

นายแมน เจ ลี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • BA. Economics, Yonsei University, South Korea

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อื่นๆ
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, MExcellent Corporation Co., Ltd.
2555 ประธานสภาหอการค้าไทย - เกาหลี
noppadon

นายนพดล สระวาสี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • MA. Economics, Middle Tennessee State University, United State of America

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อื่นๆ
2555 - 2556 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2552 - 2555 ที่ปรึกษาการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์
2550 - 2552 รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
songsak

นายส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • B.Sc.(M.E), Prince of Songkhla University
 • The Graduate Diploma in Mechanical Engineer, Chulalongkorn University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อื่นๆ
2553 Deputy Secretary General (Head of Chinese Desk, India and South Asia Desk)
2552 Executive Director, Investment Promotion Bureau
2552 Director, Investment Promotion Bureau2
2551 Director, Investment Development Assistance Bureau
2547 Director, Investment Facilitation Division
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.