นักลงทุนสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร
Email This Print This 

• ประธานกิตติมศักดิ์


prayudh

นายประยุทธ มหากิจศิริ

ประธานกิตติมศักดิ์

อายุ : 71 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานดิเอโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บิดาของคุณเฉลิมชัย มหากิจศิริ (กรรมการและรองประธานกิตติมศักดิ์)

ประสบการณ์ทำงาน

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2555-ปัจจุบัน บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
ประธานกรรมการ
2554-2555 บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2554-ปัจจุบัน บจก.พีเอ็ม กรุ๊ป
ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2533-2554 บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
2526-ปัจจุบัน บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
2532-ปัจจุบัน บจก. ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักส์
2535-2554 บจก. พี เอ็ม กรุ๊ป
ปัจจุบัน บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่
กรรมการ
2545-ปัจจุบัน บจก. เลควูด แลนด์
2545-ปัจจุบัน บจก. เลควูดคันทรี่คลับ
2545-ปัจจุบัน บจก. ครัวเลควูด• คณะกรรมการบริษัท


kyung_hwa_song

นายคยอง ฮวา ซง

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานคณะกรรมการ

อายุ : 55 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Master of Science, Information Technology, Pohang University of Science and Technology

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานคณะกรรมการ
ประธาน Thai Stainless Steel Development Association (TISSDA)
POSCO
2557 - 2558 Stainless Steel Marketing Division, Stainless
Energy and Building Material Sales Department
Manager, POSCO (Korea)
2553 - 2557 Vice President of Zhangjiagang Pohong
Stainless Steel (POSCO ZPSS)
2532 - 2553 Stainless Steel Sales Department Manager, POSCO (Korea)
byung_tak_lee

นายบยอง เทค ลี

กรรมการ

Age : 53 ปี

Education

 • 1980 - 1983 Icheon High school
 • 1983 - 1990 Public Administration, Dongguk Univesity

(%) Shareholding

 • -ไม่มี-

Family Relation Ship among Management

 • -None-

Experience

POSCO
2017. Feb Group Leader of STS Rolling Material Sales Group,STS Marking Dept
2015. June Team Leader of STS Energy and Building Material Sales Group,STS Marketing Dept
POSCO-ASSAN TST
2011. April CCO (Chief Commercail Office) of Commercial Divison
chalearmchai

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการและรองประธานกิตติมศักดิ์

อายุ : 38 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ปริญญาโท Finance, Boston University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • 10.13%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • บุตรของประธานกิตติมศักดิ์

ประสบการณ์ทำงาน

ประธานกรรมการ
2548 - ปัจจุบัน บจก. พีเอ็ม กรุ๊ป
รองประธานกรรมการ
2553 - 2554 บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
2555 - ปัจจุบัน บมจ. ยูนิคไมนิ่ง เซอร์วิสเซส
กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2555 - ปัจจุบัน บมจ. โซลีอาโด โฮลดิ้งส์ พีทีอีแอลทีดี
2555 - ปัจจุบัน บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
2555 - ปัจจุบัน Petrolift Inc.
2554 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่
2554 - ปัจจุบัน บมจ. โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2552 - 2553 บมจ. ไทยน๊อคซ์ สเตนเลส
2547 - ปัจจุบัน บมจ. ไทยคอปเปอร์ อินดัสตรี่
2545 - ปัจจุบัน บจก. พี.เอ็ม.คอร์ป
2541 - ปัจจุบัน บจก. เลควูดคันทรี่คลับ
2541 - ปัจจุบัน บจก. เลควูดแลนด์
2541 - ปัจจุบัน บจก. ครัวเลควูด
hirokazuajima

นายฮิโรคาซิ อจิมา

กรรมการ

อายุ : 51 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • Bachelor Degree of Business Administration, Meiji University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. เอ็น เอส ไทยน๊อคซ์ ออโต้
NSSC
2560 - ปัจจุบัน Manager of Corporate Planning
2558 - 2560 Senior Manager, Corporate Planning
2556 - 2558 Manager of Automotive Products Planning
man_jae_lee

นายแมน เจ ลี

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • BA. Economics, Yonsei University, South Korea

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อื่นๆ
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, MExcellent Corporation Co., Ltd.
2555 ประธานสภาหอการค้าไทย - เกาหลี
noppadon

นายนพดล สระวาสี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • MA. Economics, Middle Tennessee State University, United State of America

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ อื่นๆ
2555 - 2556 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์
2552 - 2555 ที่ปรึกษาการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์
2550 - 2552 รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
songsak

นายส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ : 66 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • B.Sc.(M.E), Prince of Songkhla University
 • The Graduate Diploma in Mechanical Engineer, Chulalongkorn University

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

บมจ.โพสโค-ไทยน๊อคซ์
2560 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อื่นๆ
2553 Deputy Secretary General (Head of Chinese Desk, India and South Asia Desk)
2552 Executive Director, Investment Promotion Bureau
2552 Director, Investment Promotion Bureau2
2551 Director, Investment Development Assistance Bureau
2547 Director, Investment Facilitation Division
rhee_kyoung_jin

นายคยอง จิน ลี

กรรมการ

อายุ : 50 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • 1992.8 MA, International Relations, Seoul National University, Rep. of Korea
 • 1990.2 BA, International Relations, Seoul National University, Rep. of Korea

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน

POSCO-Thainox
2018 Marketing Division Leader
POSCO Indonesia Inti
2015 Managing director, Marketing & GA Division
POSCO
2013 Group Leader, STS Strategy Group, STS Division
sang_gyun_lee

นาย ซังกยุน ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

อายุ : 39 ปี

วุฒิทางการศึกษา

 • 2551 - 2552 Seoul National University; Master degree, MBA
 • 2541 - 2548 Korea University; Bachelor degree, Material Science and Engineering

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

 • -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

 • -

ประสบการณ์ทำงาน

2560 - ปัจจุบัน CFO, POSCO-Thainox
2557 - 2559 CFO, POSCO Thailand
2555 - 257 Manager, POSCO IR group
2552 - 2555 Manager,POSCO Financial managment group,
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.