นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Email This Print This 

คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯจะมีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯได้

ทั้งนี้ บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น สภาพคล่องทางคล่องทางการเงิน ตลอด จนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการประกอบการของบริษัทฯด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ

ปี 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
กำไรต่อหุ้น (บาท) (0.08) (0.01) (0.04) 0.03 0.02 0.08 0.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น - - - - 0.0135 0.0495 0.0266
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) - - - - 99.8 70.0 70.0

 

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

สำหรับบริษัท เอ็นเอส-ไทยน๊อคซ์ ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย คือ เงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเช่นเดียวกัน

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.