นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลที่สำคัญ
Email This Print This 

ชื่อบริษัท : บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : INOX
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : ชั้น 31 ยูนิต 3101-3 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ 87/2 ออลซีซั่นส์ เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. (02) 250-7622-32
โทรสาร. (02) 250-7633
ที่ตั้งโรงงานที่ 1 : 324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์. (038) 636125-32
โทรสาร. (038) 636099
ที่ตั้งโรงงานที่ 2 : 700/453 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์. (038) 454141-3
โทรสาร. (038) 454179
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000419
เว็บไซต์ : www.poscothainox.com
นายทะเบียน : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร : (02) 009-9000
โทรสาร : (02) 009-9991
SET Contact Center : (02) 009-9999
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
นางสาววิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ
นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ
นาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509
ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท ชินเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
บริษัท สมบัติลีกัล จำกัด
บริษัท อภิสิทธิ์ แอนด์ อัลลายแอนซ์ จำกัด
สำนักงาน วิศิษฎ์ มาสุวัฒนะ ทนายความ
ทุนจดทะเบียน : จำนวน 7,795,709,100.00 บาท
แบ่งเป็นหุ้นส'ามัญ : จำนวน 7,795,709,100 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว : จำนวนเงิน 7,795,709,100.00 บาท
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.