นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
Email This Print This 

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน ณ วันที่ ไตรมาส 3/2560 2559 2558 2557 2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 12,078.73 11,878.40 11,172.43 12,182.26 11,983.14
หนี้สินรวม 3,083.45 2,702.24 2,479.25 3,609.40 3,633.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,995.28 9,176.16 8,693.18 8,572.86 8,349.18
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71 7,795.71
รายได้รวม 11,755.00 13,764.22 11,826.20 13,810.69 10,716.02
กำไรสุทธิ 204.71 588.97 119.87 219.62 -318.40
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.03 0.08 0.02 0.03 -0.04
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 4.58 5.11 1.12 1.25 -2.02
ROE(%) 4.37 6.59 1.39 2.60 -3.39
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.74 4.28 1.01 1.59 -2.97
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.