นักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์ม 56-1
Email This Print This 

แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ปกหน้า
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9. การกำกับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน  
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทร่วม
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ
ฉบับเต็ม
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.