นักลงทุนสัมพันธ์

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
Email This Print This 

  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
2.
รายงานประจำปี 2560
3.
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
5.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
6.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7.
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
9.
แผนที่สถานที่ประชุม


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
2.
รายงานประจำปี 2559
3.
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
5.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
6.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7.
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
9.
แผนที่สถานที่ประชุม


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
2.
รายงานประจำปี 2558
3.
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทและการเข้าร่วมลงเงินกู้ยืมร่วมกับ ("Cash Pooling") ระหว่างบริษัทในกลุ่มโพสโค ("รายการเกี่ยวโยง")
5.
รานงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท เเละการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน ("Cash Pooling") ระหว่างบริษัทในกลุ่มโพสโค ("รายการเกี่ยวโยง")
6.
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
7.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9.
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
10.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
11.
แผนที่สถานที่ประชุม


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
2.
รายงานประจำปี 2557
3.
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
5.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
6.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7.
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
9.
แผนที่สถานที่ประชุม


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
2.
รายงานประจำปี 2556
3.
รายละเอียดบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.
สารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทและการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน ("Cash Pooling") ระหว่างบริษัทในกลุ่มโพสโค ("รายการเกี่ยวโยง")
5.
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัทและการเข้าร่วมวงเงินกู้ยืมร่วมกัน ("Cash Pooling") ระหว่างบริษัทในกลุ่มโพสโค ("รายการเกี่ยวโยง")
6.
ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
7.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
8.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมองฉันทะของผู้ถือหุ้น
9.
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
10.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
11.
แผนที่สถานที่ประชุม


ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อัพเดท ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 13 ต.ค. 2554
สิ่งที่แนบมาด้วย
1.
สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  
2.
ข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพื่อใช้พิจารณาในวาระที่ 4) 13 ต.ค. 2554
3.
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 13 ต.ค. 2554
4.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด    
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 13 ต.ค. 2554
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 13 ต.ค. 2554
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 13 ต.ค. 2554
5.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 13 ต.ค. 2554
6.
คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม 13 ต.ค. 2554
7.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 13 ต.ค. 2554
8.
แผนที่สถานที่ประชุม 13 ต.ค. 2554


ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 อัพเดท ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 31 ส.ค. 2554
Enslosures
1.
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 31 ส.ค. 2554
2.
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศข้อมูลบริษัทฯ 31 ส.ค. 2554
3.
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 31 ส.ค. 2554
4.
ข้อบังคับของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพื่อใช้ในการพิจารณาในวาระที่ 3) 31 ส.ค. 2554
5.
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 31 ส.ค. 2554
6.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข.3 และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด    
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 31 ส.ค. 2554
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 31 ส.ค. 2554
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 31 ส.ค. 2554
7.
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 31 ส.ค. 2554
8.
คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม 31 ส.ค. 2554
9.
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 31 ส.ค. 2554
10.
แผนที่สถานที่ประชุม 31 ส.ค. 2554
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.