นักลงทุนสัมพันธ์

สาส์นจากประธานกรรมการ
Email This Print This 


นายคยอง ฮวา ซง
ประธานกรรมการ/
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มีความหมาย เนื่องจากเป็นปีที่บริษัทฯได้รับผลประกอบการที่ดีที่สุดนับแต่ที่โพสโคได้เข้ามาลงทุนในบริษัทฯ ทั้งหมดนี้มาจากความพยายามของพนักงานทุกคน การสนับสนุนเป็นอย่างดีของผู้ถือหุ้น รวมถึงลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในสินค้าของบริษัทเรา ทั้งหมดนี้ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ แต่อย่างไรก็ดี คาดว่าสถานการณ์การบริหารของบริษัทในปี 2560 ก็อาจจะยากลำบากไม่แพ้ปีที่ผ่านมา เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษกิจของประเทศจีนตกลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากประเทศอเมริกาที่มีแนวโน้มในการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้น จึงทำให้เศรษกิจของโลก และประเทศไทยไม่มั่นคงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความสามารถและความเชี่ยวชาญของพนักงานทุกคน ผมเชื่อว่าเราทุกคนจะร่วมมือไปด้วยกัน พร้อมรับความท้าทาย ซึ่งจะส่งผลทำให้ปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแน่นอน

ในปี 2560 นี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณการผลิต และยอดขายให้ได้มากกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนี้ เราจึงต้องบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตาม 3 ข้อกลยุทธ์หลัก ดังนี้

ข้อที่ 1 บริษัทฯต้องวางแผนสร้างกลยุทธ์ในการยกระดับการขายสินค้า เพื่อการเจริญเติบโตเชิงคุณภาพ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 และเพิ่มผลประกอบการบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใน เช่น การปรับปรุงผลกำไรจากการส่งออก, การพัฒนาการจัดซื้อวัตถุดิบ, การจัดการวางแผนตารางการผลิต และอัตราการจัดส่งสินค้า

ข้อที่ 2 เพื่อให้เป็นบริษัทที่แข่งแกร่ง และมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศจีน บริษัทฯได้วางแผนการพัฒนาคุณภาพสินค้าในส่วนของสินค้าสำหรับผู้ผลิตปลายทาง เช่น ชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์, ของใช้ในบ้าน, และผลิตภัณฑ์เคลือบเงาต่างๆ นอกจากนี้ จะทำการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สูงเทียบเท่าคุณภาพของสินค้าระดับโลก โดยการเพิ่มความสามารถและคุณภาพในการผลิตให้มีคุณภาพสูง แต่จำหน่ายในราคาที่ถูกและสมเหตุสมผล รวมทั้งวางแผนจะเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในประเทศให้ถึงร้อยละ 55 โดยการเข้าถึงลูกค้ารายใหม่ๆ

ข้อที่ 3 ในส่วนของฝ่ายบริหารจัดการนั้น จะเข้ามาช่วยในด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยผ่านกิจกรรมทางการเงินโดยการดูแลเรื่องของการ การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ และดูแลในเรื่องของสวัสดิการของพนักงาน เช่น เสริมสร้างการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงาน รวมถึงมีการทบทวนและพัฒนาสวัสดิการของพนักงานของบริษัทฯเป็นระยะ

ในปีนี้ ผมก็ขอให้ โพสโค-ไทยน๊อคซ์ ก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไป และเชื่อมั่นว่าเราจะแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยความร่วมมือของพนักงานทุกคนตามแนวทางกลยุทธ์ 3 ข้อหลักที่กล่าวมาข้างต้น ด้วยแผนงานนี้รวมกับความร่วมมือของพนักงานทุกท่าน ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจ

สุดท้ายนี้ ผมอยากกล่าวขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับความทุ่มเทของพนักงานทุกท่าน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเช่นนี้ต่อไปในภายภาคหน้า ผมขอใช้โอกาสนี้ในการอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตมั่นคงปลอดภัยและมีความสุขตลอดปีและตลอดไป

ขอแสดงความนับถือ

Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.