นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
Email This Print This 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 30/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,072
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 4.95
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,205
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 84.59

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.
POSCO 5,420,532,219 69.53
2.
POSCO, LTD. 1,200,000,000 15.39
3.
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ 789,570,000 10.13
4.
NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION 202,127,100 2.59
5.
นายสุธี ลิ่มอติบูลย์ 56,910,000 0.73
Terms of Use | Privacy Policy
Copyright © 2013 POSCO-Thainox Public Company Limited. All rights reserved.